Algemene Voorwaarden

INTERN REGLEMENT
Bij de ingang wordt het huidige reglement duidelijk zichtbaar gemaakt zoals de wet dit voorschrijft.

Laatst gewijzigd op 5 december 2022.

UIT = UIT, IN = IN
BRENG GEEN ETEN, DRANKEN, WAPENS of DRUGS MEE

ARTIKEL 1
Personen die het evenement betreden, zullen deze voorschriften doornemen en deze regels accepteren en strikt naleven.

ARTIKEL 2

Elk persoon die zich bij de ingang van het evenement aanmeldt, moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs of een speciale toelating afgegeven door de organisator. Een toegangsbewijs is slechts geldig voor 1 toegang van 1 persoon en is alleen geldig op de dag of dagen van het evenement. Bij het verlaten van de locatie is een nieuw toegangsbewijs nodig. Het vervalsen van het toegangsbewijs of een andere speciale toegang tot de site zal zonder uitzondering worden vervolgd. De organisatie behoudt zich het recht voor bezoekers de toegang tot het evenement te ontzeggen, ongeacht een geldig toegangsbewijs of een speciale toelating afgegeven door de organisator. Elke houder van een toegangsbewijs, of een speciale toelating afgegeven door de organisator, bevindt zich op het evenemententerrein op eigen risico en vrijwaart de organisator van elke aansprakelijkheid, met inbegrip van diefstal en ongevallen.

ARTIKEL 3
Het toegangsbewijs of de pas is niet inwisselbaar of restitueerbaar door de organisatie.

ARTIKEL 4

Het toegangsbewijs moet worden getoond bij het betreden van het evenement.

ARTIKEL 5

Toegang tot het evenement is verboden of wordt geweigerd voor mensen die:
- duidelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere stimulerende middelen;
- eerder zijn uitgesloten van evenementen, opgelegd door de organisator of de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
- door duidelijk gedrag de bedoeling te hebben de openbare vrede te verstoren of zoiets uit te lokken door aan te zetten tot aanranding, haat, woede, enz .;
- weerstand bieden aan de controle en het niet-systematisch zoeken door de bewakers en veiligheidsdiensten van het evenement;
- weigeren objecten aan te geven die door de veiligheidsdiensten van het evenement als gevaarlijk of verboden worden beschouwd (zie artikel 7);
- op enigerlei wijze handelen in strijd met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6

Elke houder van een toegangsbewijs of een speciale toelating die het evenemententerrein wil betreden, moet zich onderwerpen aan het ticket of de speciale toelating validatie. Het betreden van het evenementen impliceert een mogelijke zoekopdracht. De bewakers kunnen de houders van een toegangsbewijs of bijzondere toelating van hetzelfde geslacht vragen om vrijwillig een oppervlakkige inspectie van kleding en bagage te ondergaan om voorwerpen op te sporen die, wanneer ze naar het evenementen worden gebracht, het verloop van het evenement, de veiligheid van de andere bezoekers van het evenement in gevaar brengen en de openbare rust kunnen verstoren. De beveiligers kunnen verzoeken om afstand te doen van deze objecten.

ARTIKEL 7

Het is zowel houders van een toegangsbewijs of een bijzondere toelating die zich aan de ingang van het evenement aanbiedt als de op het evenement aanwezige personen verboden de volgende voorwerpen mee te nemen, te laten brengen of in bezit te hebben:
- alle soorten dampen, elektronische sigaretten en e-liquids;
- eigen drankjes of etenswaren, flessen, glazen, medicijnen of genotsmiddelen en dergelijke;
- mensen die om medische redenen voedingsstoffen of medicijnen nodig hebben (bijvoorbeeld diabetes), moeten in het bezit zijn van een medische verklaring;
- deodorant of parfum in grote flessen of sprays (cosmetica in normale vorm en maat is toegestaan ​​(max 50 ml);
- elk apparaat (paraplu, parasol, statief voor (film) camera, wandelstok) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk wordt beschouwd voor de andere evenementbezoekers kan worden geweigerd;
- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvormige vorm;
- brandbare producten of materialen, sprays;
- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, enz .;
- elk wapen of gevaarlijk, scherp of kneuzend voorwerp dat op een dergelijke manier zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, steek- of steekwapens en dergelijke);
- als het kan worden gebruikt als middel om de openbare rust te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en / of schade toe te brengen aan personen en goederen;
- dieren zijn niet toegestaan ​​op het evenement.

ARTIKEL 8

Op het evenement is het ten strengste verboden voor houders van een toegangsbewijs of een bijzondere toelating tot:
- proberen om toegang te krijgen tot ontoegankelijke delen of om in ontoegankelijke delen van de locatie te zijn in overeenstemming met het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals productieruimtes, artiestenverblijven, neutrale en VIP-zones, perskamers, kantoren, backstage, enz .;
- tenten, constructies, hekken, afsluitingen, lichtmasten, tafels, banken of enige andere infrastructuur van de locatie te beklimmen;
- de toegangen, uitgangen en evacuatieroutes te blokkeren en op deze locaties langer te vertoeven dan strikt noodzakelijk voor het betreden of verlaten van het terrein;
- zich vermommen of niet erkend worden, de openbare rust verstoren en de veiligheid van het grote publiek in gevaar brengen;
- dranken, etenswaren of enig ander product verkopen of op de markt brengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de organisator;
- gooien of schieten met een voorwerp, vloeistof of ander product in losse of gasvormige vorm;
- roken in ruimtes waar niet mag worden gerookt;
- plassen in het openbaar;
- alle voertuigen die zich op het terrein bevinden dienen voorzien te zijn van een sticker, afgegeven door de organisatie.

Overtreders worden zijn verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten.

ARTIKEL 9

Teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en obsceen taalgebruik die aanzetten tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie zijn verboden.

ARTIKEL 10

Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisator of zijn aangestelde of gemandateerde personen op het evenemententerrein op te volgen. Het niet naleven hiervan leidt tot verwijdering van het evenemententerrein. Indien nodig kan de organisator de politie inschakelen.

De houder van een toegangsbewijs verbindt zich ertoe zich te houden aan de instructies opgelegd door de organisator in het kader van de openbare rust en veiligheid tijdens het evenement.

Bezoekers die om een ​​van de bovengenoemde redenen van het evenement worden verwijderd, wordt de toegang tot het evenement geweigerd voor de rest van het evenement, zelfs als ze in het bezit zijn van een nieuw toegangsbewijs of speciale toegang.

In het geval dat de organisator iemand de toegang tot het evenemententerrein ontzegt, heeft de eerste het recht om die persoon zijn toegangsbewijs te ontzeggen en om die persoon verdere toegang te ontzeggen om te voorkomen dat die persoon probeert het terrein te betreden. Als de organisator die persoon van het terrein laat verwijderen, is eerstgenoemde niet verplicht het toegangsbewijs terug te betalen.

ARTIKEL 11

Om veiligheidsredenen behoudt de organisator zich het recht voor om:
- het evenement onderbreken of stoppen;
- de bezoekers aan het einde van het evenement voorlopig op de locatie te houden;
- de locatie geheel of gedeeltelijk te ontruimen;
- toegang tot de locatie te weigeren, ongeacht het bezit van een geldig toegangsbewijs.

De organisator kan worden gedwongen om het programma of het tijdschema van het evenement te wijzigen. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig en kan het niet worden omgewisseld of gerestitueerd.

ARTIKEL 12

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het absoluut noodzakelijk dat we contactgegevens en andere informatie over u bijhouden en deze gebruiken. Uiteraard willen we ook uw privacy respecteren. We willen daarom volledig in lijn zijn met de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (General Data Protection Regulation). Deze verordening is van toepassing vanaf 25 mei 2018: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Iedereen die het evenement betreedt, gaat ermee akkoord dat hij of zij mag worden gefotografeerd en gefilmd en dat de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Deze foto's of filmpjes kunnen door de organisator worden gebruikt om het evenement te promoten. Het registreren en bewaren van deze beelden door de politie en/of organisator vindt tevens plaats met het doel de handhaving en naleving van de veiligheid op het evenement te waarborgen.

De verwerking van de beelden heeft tot doel misdrijven en overtredingen van dit huishoudelijk reglement te voorkomen en het opsporen en bestraffen van de daders door middel van identificatie te vergemakkelijken.

Door de bezoekers gemaakte foto's of filmpjes op de site mogen niet worden gebruikt voor commerciële of publieke doeleinden, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisator.

ARTIKEL 13
13.1 Via deze algemene voorwaarden informeert de organisator alle bezoekers over het feit dat de organisator gegevens verzamelt om onrechtmatig gedrag te voorkomen of op te sporen, om wettelijke rechten te beschermen of af te dwingen en om veiligheidsredenen. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum en woonland. Voor zover wettelijk toegestaan, kan de organisator deze persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum en land van verblijf) ook delen met overheidsinstanties of andere bevoegde instanties, om zijn rechten of de rechten van derden te beschermen of af te dwingen, of bij het opsporen en voorkomen van fraude of andere misdrijven. Deze overheidsinstanties of bevoegde instanties kunnen de organisator negatief adviseren over de toegang van een kaarthouder. In dat geval kan de organisator de toegang van een kaarthouder tot het evenement weigeren of die persoon van het evenement verwijderen. De kaarthouder heeft geen recht op schadevergoeding.

13.2 Om uw aankoop te kunnen verwerken, dient de organisator uw gegevens te delen met derden. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden geeft u expliciet toestemming om uw gegevens te delen met de volgende partijen voor de volgende doeleinden.

13.2.1 De organisator kan uw gegevens delen voor de volgende doeleinden:
- Check-in procedures en hospitality faciliteiten
- Waar wettelijk toegestaan, kunnen de strafregisters van kaarthouders worden gecontroleerd door de overheidsinstanties en in geval van negatief advies van deze overheidsinstanties kunnen kaarthouders worden geblokkeerd voor het evenement
- Klantenservice door het evenement (en) en hun ticketaanbieders
- Afdrukken van o.a. hard tickets (alleen indien u hard tickets ontvangt)
- Rapportage en statistieken over bezoekers van het evenement(en)
- Beveiligings-, veiligheids- en gezondheidsmetingen
- Ticket- en betalingsverwerking
- Transactionele e-mails (zoals e-mails om de aankoop van uw ticket te bevestigen)

13.2.2 De organisator kan uw gegevens delen met de volgende partijen:
- Boekende bedrijven
- Cashless betalingspartner
- Gastvrij personeel bij de incheckpunten
- Lokale en federale overheden
- Postbedrijven
- Operationeel personeel ter plaatse
- Betalingsverwerkende bedrijven
- Drukkerijen
- Veiligheids- en gezondheidsbedrijven en personeel (zoals beveiligings- of EHBO-personeel)
- Ticketaanbieders

13.2.3 Indien u gebruik wilt maken van uw recht om vergeten te worden, moet de organisator al uw persoonlijke gegevens wissen en kan hij u niet langer de diensten aanbieden die nodig zijn om uw bestelling uit te voeren, noch u toegang geven tot het evenement. In dit geval wordt de bestelling niet terugbetaald.

ARTIKEL 14

Indien het evenement niet kan plaatsvinden op de voorziene datum van 29 april 2023, worden gekochte tickets automatisch overgezet naar een latere datum die wordt bepaald op basis van de beschikbaarheid van de locatie.

Er vindt geen restitutie plaats.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie